Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Visi asmenys, pageidaujantys pasitikrinti savo sveikatą profilaktiškai dėl profesinio tinkamumo, privalo pateikti:

  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • darbdavio užpildytą asmens medicininę knygelę (forma Nr. 048/a) arba medicininę pažymą (forma Nr. 047/a) su pateiktais kenksmingais rizikos veiksniais;
  • formą Nr. 027/a, jei asmuo atvyksta tikrintis sveikatos būklės iš kitos ASPĮ.

 

 

  1. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai asmenims, kurie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, apmokami iš PSDF biudžeto lėšų:

1.1.    nėščiųjų ir motinų, iki vaikui sukaks vieneri metai;

1.2.    vaikų;

1.3.    stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių;

1.4.    stojančiųjų į krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemos aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas Krašto apsaugos ir Vidaus reikalų ministerijų nustatyta tvarka;

1.5.    sportuojančių asmenų sveikatos tikrinimas (išskyrus profesionalus);

1.6.    neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės;

1.7.    dispanserizuotųjų (atskira tvarka), vadovaujantis patvirtintu ligų sąrašu;

1.8.    gydytojų, norinčių gauti medicinos praktikos licenciją;

1.9.    asmenų, atvykusių tikrintis savo noru, profilaktiniai sveikatos tikrinimai (tarp jų – asmenų, norinčių susituokti).

 

  1. Išankstiniai (prieš pradedant darbą ar veiklą) ir periodiniai (darbo metu ar kai veikla tęsiama) bei kiti profilaktiniai sveikatos tikrinimai, už kuriuos moka pats asmuo, darbdavys ar kiti fiziniai ir juridiniai asmenys:

2.1.    vairuotojų;

2.2.    norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą;

2.3.    vykstančiųjų į užsienį;

2.4.    jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių;

2.5.    asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus);

2.6.    darbų ir veiklos sričių, kuriose įsidarbinant ir dirbant privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų.

 

  1. Neapdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus nėščiąsias) už visas profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugas moka patys ar už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal profilaktinių tikrinimų ar paslaugų kainas, nustatytas Sveikatos apsaugos ministerijos 1996-03-26 įsakymu Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 35-892).

 

  1. Jei asmuo tuo pačiu metu kreipiasi dėl kelių profilaktinių sveikatos tikrinimų, tai mokama tik už vieną, daugiau kainuojantį, sveikatos tikrinimą.

 

  1. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiesiems numatytais atvejais apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų, kai šios paslaugos suteikiamos toje sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią jie nustatyta tvarka yra pasirinkę. Jei apdraustieji dėl šių paslaugų kreipiasi į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, už paslaugas moka patys arba už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. Pirminės sveikatos priežiūros profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugos atliekamos vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN 14:1999 „Bendrosios praktikos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.

 

  1. Pacientas gali būti siunčiamas konsultuotis pas kitus gydytojus specialistus, jei profilaktinio sveikatos tikrinimo metu nustatomos medicininės indikacijos. Šios konsultacijos apmokamos pagal patvirtintą gydytojo specialisto konsultacijos bazinę kainą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.

 

  1. Atvykusių savo noru profilaktinių sveikatos tikrinimų (1.8 ir 1.9 papunktis), jei teisės aktai nenumato kitaip, periodiškumą, siuntimą atlikti tyrimus ir konsultuotis nustato pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas. Šios sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiesiems apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (pirminės sveikatos priežiūros metinės vieno gyventojo bazinės kainos). Pas specialistus konsultuotis siunčiama tik esant medicininių indikacijų.

 

Profilaktinių sveikatos tikrinimų duomenys įrašomi į paciento asmens sveikatos istoriją (forma Nr. 025/a) ar vaiko sveikatos raidos istoriją (forma Nr. 025-112 a) ir kitus reikiamus dokumentus.

 

Atlikus profilaktinį tikrinimą, pacientui išduodama nustatytos formos pažyma (forma Nr. 048/a, forma Nr. 047/a, forma Nr. 046/a).

Atnaujinimo data: 2016-11-14