Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Stebėtojų taryba

Įstaigos stebėtojų taryba yra patariamasis organas, kuris yra sudaromas penkeriems metams Įstaigos veiklos viešumui užtikrinti. Įstaigos stebėtojų taryba sudaroma visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu iš dviejų Kauno miesto savivaldybės administracijos atstovų, vieno Kauno miesto savivaldybės tarybos paskirto tarybos nario, vieno Savivaldybės tarybos paskirto visuomenės atstovo bei vieno Įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų paskirto atstovo.

Stebėtojų tarybos sudėtis yra patvirtinta Kauno miesto Savivaldybės tarybos sprendimu.

Stebėtojų tarybos teisės ir pareigos:

  • Analizuoti Įstaigos administracijos veiklą;
  • Išklausyti direktoriaus parengtą metinės veiklos ataskaitą;
  • Stebėtojo teisėmis dalyvauti Įstaigos organizuotame konkurse padalinių vadovų pareigoms bei pareikšti savo nuomonę visuotiniam dalininkų susirinkimui;
  • Turėti kitų teisių ir pareigų, kurios yra numatytos stebėtojų tarybos nuostatuose bei kurios yra neprieštaraujančios Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

VšĮ Kauno Centro poliklinikos stebėtojų tarybos nuostatai patvirtinti Kauno miesto Savivaldybės tarybos sprendimu.

Atnaujinimo data: 2016-04-01