Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Viešojo pirkimo komisija

Viešojo pirkimo komisija (toliau – Komisija) atlieka pirkimą pagal nustatytą pirkimo paraišką.

Komisija dirba pagal direktoriaus patvirtintą Komisijos darbo reglamentą. Komisijai turi būti nustatytos užduotys ir suteikti visi užduotims vykdyti reikalingi įgaliojimai. Komisija sprendimus priima savarankiškai.

Supaprastintus pirkimus, kurių pirkimo vertė yra didesnė nei mažos vertės pirkimai vykdo tik Komisija. Direktorius turi teisę priimti sprendimą pavesti mažos vertės pirkimą vykdyti Komisijai.

Nuolatinę Viešojo pirkimo komisiją sudaro direktoriaus įsakymu paskirti poliklinikos darbuotojai. Konkretiems pirkimams direktoriaus įsakymu komisijos sudėtis gali būti praplečiama tam pirkimui reikalingais kitais komisijos nariais ar ekspertais.

Komisija, įvykdžiusi pirkimo procedūras, parengia pirkimo sutarties projektą, jeigu jis nebuvo parengtas kaip pirkimo dokumentų sudėtinė dalis, suderina su teisininku ir organizuoja pirkimo sutarties pasirašymą.

Atnaujinimo data: 2016-04-01