Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Įstatai

PATVIRTINTA
Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus
2016 m. gruodžio 2 d.
įsakymu Nr. A-3478

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO CENTRO POLIKLINIKOS ĮSTATAI

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika (toliau – Įstaiga) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais ir šiais įstatais. Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas taikomas tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymui.
 2. Įstaigos buveinė – A. Mickevičiaus g. 4, LT-44313 Kaunas.
 3. Įstaigos steigėja (savininkė) yra Kauno miesto savivaldybė (toliau – Savivaldybė).
 4. Įstaigos teisinė forma – viešoji įstaiga.
 5. Įstaiga yra paramos gavėja.
 6. Įstaigos veiklos laikotarpis – neribotas.
 7. Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

  II SKYRIUS
  ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAS, UŽDAVINYS, SRITYS IR RŪŠYS

 8.  Įstaigos veiklos tikslas – stiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą ir teikti kokybiškas sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas, nurodytas Įstaigos licencijoje.
 9. Įstaigos veiklos uždavinys – organizuoti ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas.
 10. Įstaigos veiklos sritys:
  10.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;
  10.2. kita įstatymų nedraudžiama veikla, susijusi su Įstaigos tikslų įgyvendinimu.
 11. Įstaigos veiklos rūšys:
  11.1. žmonių sveikatos priežiūros veikla (86);
  11.2. medicininės ir odontologinės praktikos veikla (86.2);
  11.3. bendrosios praktikos gydytojų veikla (86.21);
  11.4. gydytojų specialistų veikla (86.22);
  11.5. odontologinės praktikos veikla (86.23);
  11.6. kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);
  11.7. viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);
  11.8. medicinos laboratorijų veikla (86.90.30);
  11.9. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88);
  11.10. nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo su pagyvenusiais ir neįgaliaisiais asmenimis veikla (88.10);
  11.11. kita, nesusijusi su apgyvendinimu, socialinio darbo veikla (88.9);
  11.12. vaikų dienos priežiūros veikla (88.91);
  11.13. kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99).
 12. Teisės aktų nustatytais atvejais Įstaiga gali vykdyti tam tikrą veiklą tik gavusi teisės aktų nustatyta tvarka išduotą licenciją. Įstaiga privalo turėti visas licencijas (leidimus), kurios teisės aktuose yra numatytos kaip būtinosios veiklos sąlygos.


  III SKYRIUS
  ASMENS TAPIMO NAUJU DALININKU TVARKA

   

 13. Asmuo gali tapti nauju dalininku, jį priėmus dalininku arba įgijęs (paveldėjęs, nupirkęs ar kitais būdais įgijęs) dalininko teises.
 14. Asmuo priimamas dalininku tokia tvarka:
  14.1. Pageidaujantis tapti dalininku asmuo pateikia Įstaigos vadovui prašymą juo tapti. Asmens prašyme turi būti nurodyti duomenys apie jį (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, atstovo vardas, pavardė), išreikštas pritarimas Įstaigos veiklos tikslams ir nurodytas asmens numatomas įnašas į dalininkų kapitalą, šio įnašo dydis (kai numatomas įnašas – pinigai) ar vertė (kai numatomas įnašas – materialusis ar nematerialusis turtas) (eurais) ir įnašo perdavimo Įstaigai terminas.
  14.2. Asmuo dalininku priimamas visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu.
  14.3. Visuotiniam dalininkų susirinkimui priėmus sprendimą priimti dalininką, pageidavęs dalininku tapti asmuo juo tampa, perdavęs Įstaigai savo prašyme nurodytą įnašą.
 15. Dalininko teises įgijęs asmuo dalininku tampa tokia tvarka:
  15.1. Apie tai, kad įgijo dalininko teises, asmuo raštu praneša Įstaigos vadovui ir kartu pateikia jam dalininko teisių įgijimą liudijantį dokumentą ar jo išrašą. Pranešime turi būti nurodyta: dalininkas, kurio turėtas dalininko teises asmuo įgijo (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas; juridinio asmens pavadinimas); asmuo, įgijęs dalininko teises (fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas ar adresas korespondencijai; juridinio asmens pavadinimas, buveinė, kodas, atstovo vardas ir pavardė); dalininko teisių įgijimo data.
  15.2. Dalininku tapusio asmens įnašo į dalininkų kapitalą vertė atitinka dalininko teises perleidusio dalininko turėtų įnašų vertę.
 16. Pageidavusiam tapti dalininku asmeniui atlikus šių įstatų 14.3 papunktyje nurodytus ar dalininko teises įgijusiam asmeniui atlikus šių įstatų 15.1 papunktyje nurodytus veiksmus, Įstaigos vadovas per 2 darbo dienas įrašo naują dalininką ir jo įnašo vertę į Įstaigos dokumentus, atsižvelgdamas atitinkamai į šių įstatų 14.3 papunkčio nuostatas ar 15.1 papunktyje nurodytuose dokumentuose nurodytą dalininko teisių įgijimo datą ir 15.2 papunkčio nuostatas.
 17. Atlikus šių įstatų 16 punkte nurodytus veiksmus, naujam dalininkui išduodamas jo įnašų vertę patvirtinantis dokumentas.

  IV SKYRIUS
  DALININKŲ TEISIŲ PARDAVIMO KITIEMS ASMENIMS TVARKA

 18. Įstaigos dalininkas turi teisę parduoti ar kitaip perleisti dalininko teises. Dalininko teisės gali būti parduotos ar perduotos kitiems asmenims Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo ir įstatymų, reglamentuojančių valstybės ir savivaldybių turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, nustatytais atvejais ir būdais.

  V SKYRIUS
  DALININKŲ ĮNAŠŲ PERDAVIMO ĮSTAIGAI TVARKA

 19. Dalininkų įnašai Įstaigai perduodami tokia tvarka:
  19.1. Pinigai įnešami į Įstaigos sąskaitą.
  19.2. Materialusis ir nematerialusis turtas Įstaigai perduodamas pagal turto perdavimo aktą. Aktą pasirašo turtą perduodantis asmuo (steigėjas, dalininkas, dalininku tapti pageidaujantis asmuo) ir Įstaigos vadovas. Kartu su perduodamu turtu Įstaigai pateikiama ir šio turto vertinimo ataskaita, kuri turi būti sudaryta ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki turto perdavimo Įstaigai. Turto vertinimas atliekamas perduodamo turto savininko lėšomis.

  VI SKYRIUS
  DALININKO TEISĖS IR PAREIGOS

 20. Įstaigos dalininkas turi šias neturtines teises:
  20.1. dalyvauti ir balsuoti Įstaigos visuotiniuose dalininkų susirinkimuose;
  20.2. susipažinti su Įstaigos dokumentais ir gauti Įstaigos turimą informaciją apie jos veiklą;
  20.3. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas panaikinti Įstaigos visuotinio dalininkų susirinkimo ir kitų Įstaigos organų sprendimus, taip pat pripažinti negaliojančiais valdymo organų sudarytus sandorius, jeigu jie prieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, šiems įstatams arba protingumo ar sąžiningumo principams;
  20.4. kreiptis į teismą su ieškiniu prašydamas uždrausti Įstaigos valdymo organams ateityje sudaryti sandorius, prieštaraujančius Įstaigos veiklos tikslams ar pažeidžiančius Įstaigos valdymo organo kompetenciją;
  20.5. kitas įstatymuose ir įstatuose nustatytas neturtines teises.
 21. Įstaigos dalininko pareigos:
  21.1. veikti sąžiningai ir protingai Įstaigos ir Įstaigos organų narių atžvilgiu;
  21.2. būti lojalus Įstaigai ir laikytis konfidencialumo;
  21.3. vengti situacijos, kai asmeniniai interesai prieštarauja Įstaigos interesams.

  VII SKYRIUS
  ĮSTAIGOS TEISĖS IR PAREIGOS

 22. Įstaigos teises nustato Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas, Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai.
 23. Įstaigos pareigos:
  23.1. užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą;
  23.2. įgyvendinti būtinąsias visuomenės sveikatos priežiūros priemones pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintą sąrašą;
  23.3. teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos Įstaigai išduotoje licencijoje;
  23.4. pildyti ir saugoti pacientų ligos istorijas, ambulatorines korteles ir teikti informaciją apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;
  23.5. užtikrinti lygias pacientų teises į teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas;
  23.6. atlyginti teikiant paslaugas paciento sveikatai padarytą žalą;
  23.7. saugoti paciento medicininę paslaptį, išskyrus atvejus, kai Įstaiga privalo pateikti informaciją apie pacientą arba kai pacientas duoda sutikimą skelbti informaciją apie jo sveikatos būklę;
  23.8. informuoti teisės aktų nustatyta tvarka Sveikatos apsaugos ministeriją, Įstaigos savininką apie Įstaigoje įvykusius vidaus infekcijų atvejus ir protrūkius, kitus žalos pacientų sveikatai padarymo atvejus;
  23.9. teikti nemokamas planinės sveikatos priežiūros paslaugas, įsitikinus, kad pacientas turi teisę tokias paslaugas gauti;
  23.10. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais teikti informaciją apie teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas;
  23.11. naudoti, instaliuoti ir prižiūrėti medicinos priemones vadovaujantis gamintojo su medicinos priemonėmis pateikiama informacija ir laikantis sveikatos apsaugos ministro nustatytų reikalavimų;
  23.12. sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka registruoti ir teikti informaciją apie naudojamas medicinos priemones ir sveikatos priežiūros technologijas, susijusias su medicinos priemonėmis;
  23.13. sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka registruoti ir teikti informaciją apie incidentus, susijusius su medicinos priemonėmis;
  23.14. sužinojus, kad medicinos priemonės neatitinka sveikatos apsaugos ministro nustatytų reikalavimų ar gali kenkti pacientų, naudotojų saugai, nutraukti medicinos priemonių naudojimą ir (ar) imtis reikiamų veiksmų keliamam pavojui pašalinti, taip pat apie tai informuoti sveikatos apsaugos ministro įgaliotą instituciją, atsakingą už medicinos priemones.

  VIII SKYRIUS
  ĮSTAIGOS ORGANAI

 24. Įstaigos organai: visuotinis dalininkų susirinkimas, vienasmenis valdymo organas –– direktorius (toliau – Įstaigos vadovas) ir valdymo organas – administracija.
 25. Įstaiga teisės aktų nustatyta tvarka privalo turėti stebėtojų tarybą, gydymo tarybą, slaugos tarybą, medicinos etikos komisiją.
 26. Vienintelis Įstaigos dalininkas (savininkas) yra Savivaldybė. Įstaigos savininko raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams.
 27. Įstaigos savininko turtines ir neturtines teises ir pareigas įgyvendina Savivaldybės administracijos direktorius vienasmeniškai, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimui priimti būtinas Savivaldybės tarybos pritarimas ar konkretaus klausimo sprendimas yra priskirtas Savivaldybės tarybos kompetencijai.
 28. Įstaigos savininkas:
  28.1. keičia Įstaigos įstatus;
  28.2. priima sprendimą pakeisti Įstaigos buveinę;
  28.3. nustato ar dalyvauja nustatant paslaugų, kurių kainų ir jų skaičiavimo metodikų nustatymas teisės aktais nepavestas kitiems subjektams, kainas ir jų skaičiavimo metodikas;
  28.4. tvirtina metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
  28.5. nustato informaciją, kuri pateikiama visuomenei apie Įstaigos veiklą;
  28.6. priima sprendimą dėl Įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo;
  28.7. priima sprendimą dėl Įstaigos reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;
  28.8. priima sprendimą pertvarkyti Įstaigą;
  28.9. priima sprendimą likviduoti Įstaigą ar atšaukti jos likvidavimą;
  28.10. skiria ir atleidžia likvidatorių, kai Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo nustatytais atvejais sprendimą likviduoti Įstaigą priima visuotinis dalininkų susirinkimas;
  28.11. nustato Įstaigos vidaus kontrolės tvarką;
  28.12. priima sprendimą dėl Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito ir renka auditorių ar audito įmonę;
  28.13. priima sprendimą dėl Įstaigos tapimo kitų juridinių asmenų steigėja ar dalyve;
  28.14. priima sprendimą dėl naujų dalininkų priėmimo;
  28.15. tvirtina Įstaigos veiklos strategiją;
  28.16. tvirtina Įstaigos valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą;
  28.17. nustato Įstaigos veiklos vertinimo kriterijus;
  28.18. nustato privalomas veiklos užduotis;
  28.19. nustato Įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus arba paveda juos patvirtinti pačiai Įstaigai.
 29. Įstaigos savininkas gali turėti kitų teisių ir pareigų, jei jos neprieštarauja teisės aktams.
 30. Įstaigos vadovas:
  30.1. vadovauja Įstaigos administracijai, organizuoja Įstaigos veiklą ir veikia Įstaigos vardu palaikydamas santykius su kitais asmenimis;
  30.2. sudaro ir nutraukia darbo sutartis su Įstaigos darbuotojais, sprendžia kitus darbo santykių klausimus;
  30.3. vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais ir suderinęs su stebėtojų taryba, tvirtina Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarką, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų lėšų;
  30.4. tvirtina Įstaigos administracijos darbo reglamentą;
  30.5. tvirtina Įstaigos vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigines instrukcijas ir pareiginius nuostatus, kitus vidaus dokumentus;
  30.6. gali kreiptis į savininką dėl neefektyviai dirbančios Įstaigos, jos padalinių ir filialų reorganizavimo ar likvidavimo;
  30.7. pagal kompetenciją leidžia įsakymus;
  30.8. Įstaigos vardu pasirašo dokumentus ir įgalioja kitus asmenis atlikti tas funkcijas, kurios priklauso Įstaigos vadovo kompetencijai;
  30.9. turi kitų teisių ir pareigų, kurias nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.
 31. Įstaigos vadovas atsako už:
  31.1. finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą;
  31.2. visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą;
  31.3. duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
  31.4. pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius esminę reikšmę Įstaigos veiklai;
  31.5. Įstaigos dalininkų apskaitą;
  31.6. informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei;
  31.7. veiklos ataskaitos parengimą;
  31.8. viešų pranešimų paskelbimą;
  31.9. paslaugų kokybės užtikrinimo ir gerinimo veiklą, įskaitant ir vidaus medicininio audito veiklą;
  31.10. kitus veiksmus, kurie yra Įstaigos vadovui numatyti teisės aktuose ir šiuose įstatuose.
 32. Įstaigos vadovas išrenkamas viešo konkurso būdu teisės aktų nustatyta tvarka. Įstaigos vadovu gali būti asmuo, kuris atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.
 33. Įstaigos vadovas į pareigas skiriamas ir atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.
 34. Įstaigoje sudaromas valdymo organas – administracija. Administracijos sudarymo tvarką, funkcijas, atsakomybę nustato administracijos darbo reglamentas, kurį tvirtina Įstaigos vadovas.
 35. Administracijai vadovauja Įstaigos vadovas.
 36. Įstaigos stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas penkeriems metams Įstaigos veiklos viešumui užtikrinti.
 37. Įstaigos stebėtojų taryba sudaroma Įstaigos savininko sprendimu iš dviejų Savivaldybės atstovų, vieno Savivaldybės tarybos paskirto Savivaldybės tarybos nario, vieno Savivaldybės tarybos paskirto visuomenės atstovo ir vieno Įstaigos sveikatos priežiūros specialistų profesinių sąjungų paskirto atstovo.
 38. Stebėtojų taryboje negali būti asmenų, dirbančių Įstaigos administracijoje, valstybinėje ar teritorinėje ligonių kasoje, taip pat sveikatos draudimo įmonėje.
 39. Stebėtojų taryba:
  39.1. analizuoja Įstaigos veiklą;
  39.2. išklauso Įstaigos vadovo parengtą metinės veiklos ataskaitą;
  39.3. stebėtojo teisėmis dalyvauja Įstaigos organizuotuose konkursuose padalinių ir filialų vadovų pareigoms ir pareiškia savo nuomonę Įstaigos savininkui;
  39.4. derina Įstaigos vadovo pateiktą Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarką;
  39.5. gali turėti kitų teisių ir pareigų, numatytų stebėtojų tarybos nuostatuose ar neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.
 40. Stebėtojų tarybos narių teises ir pareigas, paskyrimo ir atšaukimo tvarką nustato stebėtojų tarybos nuostatai.
 41. Įstaigos gydymo taryba yra patariamasis organas, sudaromas iš Įstaigos padalinių ir filialų gydytojų Įstaigos vadovo sprendimu. Įstaigos gydymo tarybai pirmininkauja Įstaigos vadovas arba jo įgaliotas Įstaigos administracijos darbuotojas.
 42. Įstaigos gydymo taryba:
  42.1. svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus;
  42.2. periodiškai rengia klinikines konferencijas;
  42.3. svarsto naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų įsigijimo klausimus.
 43. Įstaigos gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamojo pobūdžio pasiūlymus Įstaigos administracijai. Jei Įstaigos administracija su pasiūlymu nesutinka, Įstaigos gydymo taryba jį gali pateikti visuotiniam dalininkų susirinkimui (savininkui).
 44. Įstaigos slaugos taryba yra patariamasis organas, sudaromas iš Įstaigos padalinių ir filialų slaugos specialistų Įstaigos vadovo sprendimu. Įstaigos slaugos tarybai pirmininkauja Įstaigos vadovas arba jo įgaliotas Įstaigos administracijos darbuotojas.
 45. Įstaigos slaugos taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, svarstomais klausimais gali teikti rekomenduojamojo pobūdžio pasiūlymus Įstaigos administracijai. Jei Įstaigos administracija su pasiūlymu nesutinka, Įstaigos slaugos taryba jį gali teikti visuotiniam dalininkų susirinkimui (savininkui).
 46. Įstaigos gydymo tarybos ir slaugos tarybos nuostatus tvirtina Įstaigos vadovas. Gydymo tarybos ir slaugos tarybos nuostatai nustato šių tarybų sudarymą, šių tarybų teises ir pareigas, darbo tvarką, narių teises ir pareigas, jų paskyrimo ir atšaukimo tvarką ir atsakomybę.
 47. Už veiklą Įstaigos gydymo, slaugos ir stebėtojų tarybose jų nariams neatlyginama.
 48. Įstaigos vidaus medicininis auditas organizuojamas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
 49. Įstaigoje sudaroma medicinos etikos komisija, kurios funkcija – stebėti ir kontroliuoti, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų. Medicinos etikos komisijos sudarymą ir veiklos organizavimo tvarką nustato jos nuostatai, patvirtinti Įstaigos vadovo ir atitinkantys sveikatos apsaugos ministro patvirtintų Pavyzdinių medicinos etikos komisijos nuostatų reikalavimus.

  IX SKYRIUS
  ĮSTAIGOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 50. Įstaigos finansinės veiklos kontrolę vykdo visuotinis dalininkų susirinkimas (savininkas) ir kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.
 51. Buhalterinę apskaitą Įstaigoje tvarko vyriausiasis finansininkas (buhalteris), kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Įstaigos vadovas. Vyriausiojo finansininko (buhalterio) funkcijas pagal sutartį gali atlikti kitas juridinis asmuo ar juridinio asmens teisių neturinti įmonė.
 52. Įstaigos buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, finansų ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.
 53. Įstaigos finansinės veiklos kontrolei atlikti ir metinės ūkinės-finansinės veiklos patikrinimui atlikti renkamas auditorius arba audito įmonė teisės aktų nustatyta tvarka.

  X SKYRIUS
  FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

 54. Įstaiga gali turėti filialų ir atstovybių Lietuvos Respublikoje ir užsienio valstybėse. Filialas yra Įstaigos padalinys, turintis atskirą buveinę ir vadovą. Filialas nėra juridinis asmuo ir veikia Įstaigos, kaip juridinio asmens, vardu pagal Įstaigos įstatus ir Įstaigos vadovo suteiktus įgaliojimus. Įstaigos filialų ir atstovybių skaičius neribojamas.
 55. Įstaigos atstovybės ir filialai steigiami ir likviduojami visuotinio dalininkų susirinkimo (savininko) sprendimu. Visuotinis dalininkų susirinkimas (savininkas) tvirtina Įstaigos filialų ir atstovybių nuostatus.
 56. Įstaigos filialai ir atstovybės registruojami ir išregistruojami įstatymų nustatyta tvarka.
 57. Įstaigos padalinių ir filialų vadovai į darbą priimami viešo konkurso būdu. Viešą konkursą organizuoja ir jo nuostatus tvirtina Įstaigos vadovas. Įstaigos vadovas taip pat turi teisę organizuoti padalinių ir filialų vadovų atestaciją.
 58. Įstaigos padalinių ir filialų vadovais gali būti asmenys, kurie atitinka sveikatos apsaugos ministro patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.

  XI SKYRIUS
  DISPONAVIMO ĮSTAIGOS TURTU TVARKA, ĮSTAIGOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMO TVARKA

 59. Įstaigos nuosavą kapitalą sudaro:
  59.1. dalininkų kapitalas;
  59.2. pelnas (nuostolis);
  59.3. perkainojimo rezervas;
  59.4. rezervai iš pelno.
 60. Įstaigos dalininkų kapitalas yra lygus dalininkų įnašų vertei.
 61. Dalininkų kapitalas gali būti didinamas tik dalininkų įnašais Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatyme iš šiuose įstatuose nustatyta tvarka.
 62. Įstaiga gautą paramą (lėšas, bet kokį kitą turtą, jai suteiktas paslaugas), taip pat kitas negrąžintinai gautas lėšas naudoja paramą suteikusio ar lėšas perdavusio asmens nurodytiems (jeigu perduodamas šias lėšas, kitą turtą ar suteikdamas paslaugas asmuo davė tokius nurodymus) tikslams. Įstaiga negali priimti lėšų, bet kokio kito turto ir paslaugų, jeigu paramą suteikiantis ar lėšas perduodantis asmuo nurodo šias lėšas, turtą ar paslaugas naudoti kitiems tikslams, negu nustatyta šiuose įstatuose.
 63. Iš perkainojimo rezervo negali būti mažinami Įstaigos nuostoliai.
 64. Įstaigos gautas pelnas gali būti naudojamas tik šiuose įstatuose nustatytiems Įstaigos veiklos tikslams siekti.
 65. Įstaigos pelnas negali būti skiriamas dalininkams, Įstaigos organų nariams, darbuotojų premijoms.
 66. Įstaigos lėšų šaltiniai:
  66.1. privalomojo ir savanoriškojo sveikatos draudimo lėšos pagal sveikatos priežiūros sutartis su valstybine ir teritorinėmis ligonių kasomis, savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigomis;
  66.2. Įstaigos savininko skirtos lėšos;
  66.3. valstybės ir savivaldybių biudžetų tiksliniai asignavimai;
  66.4. Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės investicijų programų lėšos;
  66.5. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;
  66.6. lėšos, gautos iš fizinių ir juridinių asmenų už suteiktas mokamas paslaugas ar sutartinius darbus;
  66.7. lėšos, gautos kaip parama, dovana ar gautos pagal testamentą;
  66.8. asignavimai medicinos studijų ir mokslo poreikiams tenkinti;
  66.9. skolintos lėšos;
  66.10. pajamos už parduotą ir išnuomotą turtą;
  66.11. kitos teisėtai įgytos lėšos.
 67. Įstaigos pajamos skirstomos taip:
  67.1. įstatymuose ir šiuose įstatuose numatytai veiklai ir įsipareigojimams vykdyti;
  67.2. įstatymų nustatytiems mokesčiams;
  67.3. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijai kelti;
  67.4. naujoms sveikatos priežiūros technologijoms įsigyti ir diegti;
  67.5. patalpoms remontuoti ir prižiūrėti.
 68. Įstaigos lėšos gali būti naudojamos šiuose įstatuose nurodytai ir įstatymų neuždraustai veiklai.
 69. Įstaigos turtą sudaro ilgalaikis materialusis turtas, turtas, gautas kaip labdara ar parama, turtas, gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai ir kitas su Įstaigos veikla susijęs teisėtai įgytas turtas.
 70. Valstybės ir savivaldybių institucijos turtą Įstaigai perduoda panaudos pagrindais įstatymų ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
 71. Įstaiga ilgalaikį materialųjį turtą parduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti, taip pat laiduoti ar garantuoti juo kitų subjektų prievolių įvykdymą gali tik gavusi savininko raštišką sutikimą Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
 72. Įstaiga, pardavusi susidėvėjusį ar jos veiklai nereikalingą materialųjį turtą ir vertybes, gautas pajamas naudoja teisės aktuose nustatyta tvarka.

  XII SKYRIUS
  DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO DALININKAMS TVARKA

 73. Dalininko raštišku reikalavimu ne vėliau kaip per 7 dienas nuo reikalavimo gavimo dienos Įstaigos dokumentai jam pateikiami susipažinti Įstaigos darbo valandomis jos buveinėje ar kitoje Įstaigos vadovo nurodytoje vietoje, kurioje dokumentai yra saugomi. Šių dokumentų kopijos dalininkui gali būti siunčiamos registruotu laišku adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai, arba įteikiamos pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis.
 74. Įstaigos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija dalininkams pateikiama neatlygintinai.

  XIII SKYRIUS
  ĮSTAIGOS REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 75. Įstaiga gali būti reorganizuojama ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

  XIV SKYRIUS
  VIEŠŲ PRANEŠIMŲ IR SKELBIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 76. Kai Įstaigos pranešimai turi būti paskelbti viešai, teisės aktų nustatyta tvarka jie skelbiami spaudoje arba VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.
 77. Kiti Įstaigos pranešimai dalininkams ir kitiems asmenims siunčiami registruotu laišku arba įteikiami pasirašytinai ar elektroninių ryšių priemonėmis. Kai pranešimai dalininkui siunčiami registruotu laišku, jie siunčiami adresu, kurį dalininkas nurodęs Įstaigai. Skubūs pranešimai gali būti perduoti elektroninių ryšių priemonėmis, originalai tą pačią dieną išsiunčiami adresatui registruotu laišku ar įteikiami pasirašytinai.
 78. Už pranešimų turinį ir paskelbimą atsako Įstaigos vadovas.

  XV SKYRIUS
  INFORMACIJOS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ PATEIKIMO VISUOMENEI TVARKA

 79. Įstaigos veiklos ataskaita ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo visuotinio dalininkų susirinkimo turi būti pateikta Juridinių asmenų registrui ir paskelbta Įstaigos interneto svetainėje.
 80. Kita informacija, kuri pateikiama visuomenei ir kurią nustato visuotinis dalininkų susirinkimas, skelbiama Įstaigos interneto svetainėje.
 81. Tretiesiems asmenims turi būti sudarytos sąlygos su Įstaigos veiklos ataskaita ir kita visuomenei pateikiama informacija susipažinti Įstaigos buveinėje Įstaigos darbo valandomis.

  XVI SKYRIUS
  ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

 82. Įstaigos įstatai keičiami visuotinio dalininkų susirinkimo (savininko) sprendimu Įstaigos vadovo, kolegialaus patariamojo organo ar savininko iniciatyva.
 83. Pakeistus Įstaigos įstatus pasirašo visuotinio dalininkų susirinkimo (savininko), priėmusio sprendimą pakeisti įstatus, įgaliotas asmuo.
 84.  Pakeisti Įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

Atnaujinimo data: 2017-05-03