Šriftas:
Fonas:
Iliustracijos:

Vidaus tvarkos taisyklės

PATVIRTINTA
VšĮ Kauno Centro poliklinikos
direktoriaus
2017 m. liepos 21 d. įsakymu
Nr. 96

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO CENTRO POLIKLINIKOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.    Įstaigos vidaus tvarkos taisyklių tikslas – užtikrinti teisingą ir racionalų darbo organizavimą, siekiant kuo efektyviau teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas įstaigoje prisiregistravusiems pacientams. Šiomis taisyklėmis privalo vadovautis įstaigos personalas ir pacientai.
1.2.    Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika (toliau – Įstaiga) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaiga (toliau – ASPĮ), teikianti ambulatorines, dienos stacionaro asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Įstaigos steigėjas yra Kauno miesto savivaldybė.
1.3.    Įstaiga išsidėsčiusi: A. Mickevičiaus g. 4, K. Donelaičio g. 70, Medvėgalio g. 21-1,
Nepriklausomybės a. 10.
1.4.    Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos (toliau – LR) sveikatos sistemos įstatymu, LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, LR sveikatos draudimo įstatymu, LR medicinos praktikos įstatymu, LR pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu ir kitais teisės aktais.
1.5.    Įstaiga dalyvauja mokymo procese. Mokymo proceso tikslas yra prisidėti rengiant aukštos kvalifikacijos sveikatos priežiūros specialistus.

II. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA

2.1.    Asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientams teikimo tvarka:
2.1.1.   VšĮ Kauno Centro poliklinikoje pacientai darbo dienomis priimami nuo 7.30 iki 20.00 val. Šeštadienį – nuo 9.00 iki 11.00 val.
2.1.2.   Iškvietimai į namus darbo dienomis registruojami nuo 7.30 iki 13.00 val. Šeštadienį vizitai į namus registruojami nuo 9.00 iki 11.00 val.
2.1.3.   Sekmadienį poliklinika nedirba. Mirties liudijimai savaitgaliais išrašomi rytinėmis valandomis pagal patvirtintą grafiką. Artimieji dėl mirties liudijimo išdavimo savaitgaliais kreipiasi telefonu, nurodytu VšĮ Kauno Centro poliklinikos internetinėje svetainėje ir informacinėje lentelėje ant įstaigos pagrindinių durų.
2.1.4.   VšĮ Kauno Centro poliklinikos pacientams darbo dienomis nuo 20.00 iki 7.30 val., šeštadienį nuo 11.00 val. iki pirmadienio 7.30 min. bei švenčių dienomis pirmines medicininės pagalbos paslaugas teikia įstaiga, sudariusi sutartį su VšĮ Kauno Centro poliklinika. Informacija, kur pacientas turi kreiptis dėl pirminio lygio sveikatos priežiūros paslaugų, skelbiama VšĮ Kauno Centro poliklinikos internetinėje svetainėje ir informacinėje lentelėje ant įstaigos pagrindinių durų.
2.1.5.   VšĮ Kauno Centro poliklinikos administracija dirba pagal įstaigos vadovo patvirtintą grafiką su fiksuota pietų pertrauka.
2.2.    Pacientas gali patekti pas gydytoją užsiregistravęs telefonu, internetu arba atvykęs į registratūrą.
2.3.    Pacientas, registruotas VšĮ Kauno Centro poliklinikoje, atvykęs į registratūrą pateikia asmens dokumentą registratorei, kuri patikrina duomenų bazėje paciento draustumą privalomuoju sveikatos draudimu (toliau – PSD) bei prisiregistravimo faktą. Pacientai, kurie nėra registruoti VšĮ Kauno Centro poliklinikoje, privalo pateikti registratorei pasą arba gimimo liudijimą bei vieną iš šių dokumentų:
2.3.1.    invalido pažymėjimą;
2.3.2.   pensininko pažymėjimą;
2.3.3.   valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;
2.3.4.   bedarbio pažymą;
2.3.5.   privalomojo sveikatos draudimo pažymėjimą;
2.3.6.   užsieniečiai – Europos sveikatos draudimo kortelę (toliau – ESDK);
2.3.7.   jeigu asmuo laikomas apdraustu PSD kitu pagrindu, nurodytu LR sveikatos draudimo įstatyme (toliau – SDĮ), tai privalo pateikti atitinkamą dokumentą, patvirtinantį apdraudimo privalomuoju sveikatos draudimu faktą.
2.4.    Pacientui išduodamas talonas pas gydytoją (forma Nr. 025-4/a), kuriame nurodomas eilės numeris, data, valanda, kabineto numeris, gydytojo pavardė. Surandama paciento asmens sveikatos istorija (forma Nr. 025/a), asmens sveikatos istorija dedama į registratūroje esantį gydytojo skyrelį.
2.5.    Asmens sveikatos istoriją į kabinetus nuneša medicinos registratorės bei slaugytojos.
2.6.    Pacientui pageidaujant, yra vykdoma išankstinė registracija. Pas vidaus ligų ar šeimos gydytoją pacientai registruojami mėnesiui į priekį, pas gydytojus specialistus – 3 mėnesiams į priekį.
Išankstinė registracija vykdoma prie išankstinės registracijos langelio registratūroje, telefonu bei internetu.
Pacientui pranešama registracijos data ir laikas bei informuojama kokius dokumentus jis turės pateikti registratūroje prieš patenkant pas gydytoją.
2.7.    Pacientams, besikreipiantiems dėl būtinosios medicinos pagalbos (toliau – BMP), registratūroje yra rezervuoti talonai bei pildomas pacientų, besikreipusių dėl BMP, žurnalas. Medicinos registratorės pagal paciento nusiskundimus palydi pacientą prie atitinkamo gydytojo kabineto ir informuoja to kabineto slaugytoją. Būtinosios pagalbos poreikį vertina gydytojas bei veikia pagal BMP masto lentelės reikalavimus, padarydamas atitinkamus įrašus asmens ambulatorinėje kortelėje.

III. NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS

3.1.    Nemokamoms sveikatos priežiūros paslaugoms priskiriama:
3.1.1.    asmenų, kurie yra apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu sveikatos priežiūra;
3.1.2.   būtinoji medicinos pagalba, kuri teikiama visiems nuolatiniams šalies gyventojams bei užsieniečiams, neatsižvelgiant į jų gyvenamą vietą, privalomąjį sveikatos draudimą bei siuntimą;
3.1.3.   LR karių asmens sveikatos priežiūra;
3.1.4.   papildomai per programas remiama policijos ir kitų vidaus reikalų pareigūnų asmens sveikatos priežiūra;
3.1.5.   teismo ar teisėsaugos institucijų sulaikytų, kalinimo vietose esančių asmenų, nuteistųjų bei prieglobsčio prašančių užsieniečių;
3.1.6.   asmenų, sergančių tbc, lytiniu keliu plintančiomis, ŽIV, užkrečiamomis, endokrininėmis, psichikos, onkologinėmis ligomis, priklausomybės nuo alkoholio sindromu, narkomanijomis, toksikomanijomis ir kitomis Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – SAM) nustatyto sąrašo ligomis, asmens sveikatos priežiūra;
3.1.7.   nėščiųjų asmens sveikatos priežiūra;
3.1.8.   SAM nustatyto sąrašo vaistų ir medicininių pagalbos priemonių, kompensuojamų iš PSD fondo biudžeto, kompensavimas apdraustiesiems;
3.1.9.   visuomenės sveikatos priežiūra pagal SAM patvirtintą būtinųjų visuomenės sveikatos priežiūros priemonių ir paslaugų nomenklatūrą.
3.2.   Asmenims, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, teikiamos šios nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos (pagal įstaigos licencijos apimtį):
3.2.1.   pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos;
3.2.2.   antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos.

IV. MOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS,
JŲ TEIKIMO TVARKA

4.1.    Mokamos paslaugos įstaigoje teikiamos galiojančios licencijos ribose. Mokamų paslaugų asortimentas ir kainos tvirtinami direktoriaus įsakymu bei skelbiamos viešai. Paslaugų kainos keičiamos vadovaujantis paslaugų įkainiais, patvirtintais SAM ministro įsakymu.
4.2.    Mokamoms sveikatos priežiūros paslaugoms priskiriama:
4.2.1.    išimtinai mokamos sveikatos priežiūros paslaugos, iš sąrašo, patvirtinto SAM įsakymu;
4.2.2.    nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios tampa mokamomis, kai nesilaikoma nustatytos tvarkos nemokamoms paslaugoms gauti, t. y. kai asmuo nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu, neprisiregistravęs prie gydymo įstaigos, neturi siuntimo ar pageidauja papildomų ir brangesnių paslaugų, nesusijusių su tuo metu gydoma pagrindine liga, bei turi teisę naudotis anoniminėmis sveikatos priežiūros paslaugomis.
4.3.    Mokamos sveikatos priežiūros paslaugos, priklausomai nuo eilių pas specialistą gali būti suteiktos tą pačią dieną, maksimalus laukimo laikas – trys dienos. Pacientas suderina paslaugos laiką, jam rezervuojamas talonas. Už mokamą paslaugą pagal patvirtintą paslaugos įkainį pacientas užmoka kasoje, kur jam išduodamas kasos čekis (arba kasos pajamų orderis).
4.4.    Mokamą tyrimą, procedūrą ar kitą paslaugą VšĮ Kauno Centro poliklinikos gydytojai specialistai atlieka tik pacientui pateikus apmokėjimo čekį ir užregistravus šią paslaugą mokamų paslaugų žurnale, išskyrus odontologų paslaugas, kurios apmokamos suteikus paslaugą, kadangi jų kaina priklauso nuo sunaudotų medžiagų kiekio, kurio iš anksto nustatyti negalima.
4.5.    Įstaigoje teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų pagrindas yra paciento iniciatyva pareikštas pageidavimas gauti įvairias pažymas, siuntimus, dauginti dokumentus ir kt.

V. ĮSTAIGOS PAREIGOS

5.1.    Teikti tik tas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigai išduotoje licencijoje.
5.2.    Kiekvienus metus sudaryti sutartį su regionine ligonių kasa dėl nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.
5.3.    Naudoti tik tas sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra nustatyta tvarka aprobuotos ir (ar) leistos naudoti Lietuvos Respublikoje.
5.4.    Įgyvendinti būtinąsias visuomenės sveikatos priežiūros priemones pagal SAM patvirtintą sąrašą.
5.5.    Užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą.
5.6.    Užtikrinti paciento (jo atstovo) teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarką.
5.7.    Teikti informaciją apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms SAM nustatyta tvarka.
5.8.    Atlyginti paciento sveikatai padarytą žalą.
5.9.    Informuoti SAM, įstaigos steigėją apie įstaigoje įvykusius vidaus infekcijų atvejus, kitus žalos pacientų sveikatai padarymo atvejus.
5.10.  Užtikrinti pacientų skundų savalaikį nagrinėjimą.
5.11.  Užtikrinti nesąmoningo paciento visų vertingų daiktų saugojimą. Paciento būklę įvertinęs personalas, jo turimas vertybes perduoda saugoti į kasos kabinetą, prieš tai užpildžius formą Nr. 5 SAM „Iš ligonių priimtų daiktų ir vertybių kvitas“, kuriame pasirašo gydytojas, slaugytoja ir vertybes priėmęs asmuo. Saugoti daiktai grąžinami pacientui arba jo atstovui pasirašius formą Nr. 5 SAM „Iš ligonio priimtų daiktų ir vertybių kvitas“.

VI. PACIENTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA ĮSTAIGOJE

6.1.    Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas:
6.1.1.    Sveikatos priežiūros paslaugas teikia tik galiojančias licencijas turintis medicinos personalas pagal mokslu pagrįstas nustatytas tyrimo ir gydymo metodikas;
6.1.2.    ASPĮ, pagal esamas galimybes, maksimaliai užtikrina būtinosios medicinos pagalbos ir planinių nemokamų bei mokamų sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą;
6.1.3.    ASPĮ darbuotojai santykiuose su pacientu vadovaujasi medicinos etikos kodeksu, abipusės pagarbos principais nepriklausomai nuo paciento amžiaus, lyties, rasės, tautybės.
6.2.    Teisė pasirinkti ASPĮ ir sveikatos priežiūros specialistą:
6.2.1.    Pacientas, pasirinkdamas VšĮ Kauno Centro polikliniką adresu A. Mickevičiaus g. 4, Nepriklausomybės a. 10, K. Donelaičio g. 70, užpildo nustatytos formos prašymą Nr. 025-025-1/a ir yra prirašomas prie pasirinkto gydytojo, dirbančio įstaigoje. Pacientui prisiregistravus kitoje ASPĮ, paciento ambulatorinė kortelė arba vaiko sveikatos raidos istorija, gavus pasirinktos ASPĮ prašymo formą Nr. 025-025-3/a, perduodama įgaliotam asmeniui arba siunčiama paštu;
6.2.2.    Prisirašęs prie gydymo įstaigos, pacientas pasirenka gydytoją, jam neapsisprendus, pasiūloma prisirašyti prie arčiausiai jo gyvenamosios vietos apylinkę turinčio gydytojo. Pacientas turi teisę ASPĮ viduje pasirinkti kitą gydytoją – užpildomas nustatytos formos prašymas Nr. 025-025-2/a;
6.2.3.    Pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę.
6.3.    Teisė į informaciją:
6.3.1.    Pacientui informacija apie teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas ir galimybę jomis pasinaudoti teikiama:
6.3.1.1.  ASPĮ registratūroje;
6.3.1.2.  Informaciniuose stenduose;
6.3.1.3.  ASPĮ internetiniame puslapyje.
6.3.2.    Pacientas informaciją apie paslaugas teikiantį specialistą, jo vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją gauna ASPĮ registratūroje, informaciniuose stenduose, internetiniame puslapyje, reklaminiuose lankstinukuose bei personalo darbo pažymėjimuose;
6.3.3.    Pacientas, supratęs jam pateiktą informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, gydymo prognozę ir kt., kiekvieno ligos epizodo metu pasirašo ambulatorinės kortelės „Sutikimo“ spaude;
6.3.3.    Chirurginei operacijai, invazinei ar intervencinei procedūrai užpildoma speciali, direktoriaus įsakymu patvirtinta paciento sutikimo operacijai ar procedūrai atlikti forma.
6.4.    Teisė nežinoti:
6.4.1.    Atsisakymą nuo informacijos apie savo būklę pacientas aiškiai išreiškia bei patvirtina parašu ambulatorinėje kortelėje.
6.5.    Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose:
6.5.1.    Pacientui (jo atstovui) pageidaujant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi žodžiu ar raštu į įstaigą dienos, pateikiami jo medicinos dokumentai, paaiškinama juose esančių įrašų prasmė. Gydytojas gali atsisakyti pateikti pacientui medicinos dokumentuose esančią informaciją, jeigu ji galėtų pakenkti paciento sveikatai. Tokį sprendimą gydytojas atžymi raštu paciento asmens kortelėje;
6.5.2.    Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui (jo atstovui) pageidaujant, ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo paciento kreipimosi žodžiu ar raštu į įstaigą dienos, jo lėšomis įstaiga padaro ir išduoda įstaigos patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas;
6.5.3.   Rašytinė informacija, jeigu ji nėra susijusi su asmens sveikatos priežiūros ir farmacinių paslaugų teikimu, yra mokama paslauga, apmokama pagal VšĮ Kauno Centro poliklinikos direktoriaus įsakymu patvirtintą mokamų paslaugų kainyną;
6.5.4.   Mokamos rašytinės informacijos paslaugų sąrašą tvirtina įstaigos vadovas;
6.5.5.    Rašytinės informacijos teikimo paslaugos įvykdymo terminas ne ilgiau kaip 10 dienų, skubos tvarka ne ilgiau kaip per 3 dienas. Paslaugos kaina skubos tvarka yra brangesnė. Rašytinės informacijos teikimo paslaugos terminas pradedamas skaičiuoti nuo paslaugos apmokėjimo datos, t. y. paslauga pradedama teikti tik gavus išankstinį jos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą;
6.5.6.    Tuo atveju, jei įstaiga neturi rašytinės informacijos apie pacientą (neturi medicinos dokumentų), pareiškėjas apie tai informuojamas raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas;
6.5.7.    Rašytinė informacija valstybės valdymo institucijoms teikiama nemokamai be paciento raštiško sutikimo.
6.6.    Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą:
6.6.1.    Informacija apie pacientą teikiama tik esant raštiškam jo paties sutikimui. Telefonu jokia informacija, išskyrus patvirtinimą, kad pacientas kreipėsi arba buvo nusiųstas į kitą gydymo įstaigą, apie paciento sveikatos būklę neteikiama;
6.6.2.    Duomenys apie paciento buvimą ASPĮ, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo priemones įrašomi į paciento ambulatorinę kortelę, kuri yra registratūroje saugomas įstaigos dokumentas. Už ambulatorinių kortelių saugojimą atsakingos registratorės bei kabineto, kuriame lankėsi pacientas, personalas;
6.6.3.    Informacija po paciento mirties suteikiama jo įpėdiniams pagal testamentą ir pagal įstatymą;
6.6.4.    Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti;
6.6.5.    Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija suteikiama valstybės institucijoms, įstaigos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundus;
6.6.6.    Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, ASPĮ nedelsiant praneša teisėsaugos institucijoms.
6.7.    Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą:
6.7.1.    Pacientai, ne jaunesni kaip 16 metų, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis, kreipiasi į registratūrą bei už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, moka patys.
6.8.    Paciento dalyvavimas biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese:
6.8.1.    Pacientai, sutinkantys dalyvauti biomedicininiuose tyrimuose, pateikia raštišką sutikimą.
6.9.    Teisė į žalos atlyginimą:
6.9.1.    Pacientas, kreipdamasis dėl žalos atlyginimo, padaryto jo sveikatai teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, pateikia raštišką pretenziją įstaigai.

VII. PACIENTO PAREIGŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA ĮSTAIGOJE

7.1.    Įstaigoje prisiregistravęs pacientas pirmo kreipimosi į ASPĮ metu registratūroje pasirašytinai supažindinamas su įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis.
7.2.    Pacientas, kreipdamasis į įstaigos registratūrą, privalo pateikti jo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai jam reikalinga būtinoji medicinos pagalba ar nori gauti anoniminę sveikatos priežiūros paslaugą.
7.3.    Pacientas, besinaudodamas sveikatos priežiūros paslaugomis, bendradarbiauja su jį tiriančiu bei gydančiu gydytoju, suteikdamas jam visą reikalingą informaciją bei įsipareigodamas laikytis gydytojo paskirto gydymo bei rekomendacijų.
7.4.    Pacientas privalo pagarbiai elgtis su visais įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais. Įstaigos darbuotojai turi teisę rašyti tarnybinį pranešimą dėl pažeistų savo teisių.
7.5.    Pacientas privalo tausoti įstaigos turtą. Tyčia jį sugadinęs, žalą kompensuoja įstatymų nustatyta tvarka.
7.6.    Pacientas, būdamas įstaigoje, privalo rūpintis savo daiktų ir vertybių saugumu.
7.7.    Pacientas įstaigoje privalo laikytis viešosios tvarkos reikalavimų. Pacientui, pažeidusiam viešąją tvarką, paslaugų teikimas gali būti nutrauktas bei kviečiama policija.

VIII. PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

8.1.    Jeigu paciento tolimesnis gydymas pasirinktoje ASPĮ nėra mediciniškai pagrįstas, pacientas siunčiamas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą.
8.2.    Prieš siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui gydytojas išsamiai paaiškina tokio sprendimo pagrįstumą.
8.3.    Teikiant skubią medicinos pagalbą bei specialistui nustačius, kad pacientą būtina pervežti į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, paciento transportavimą organizuoja siunčiantis specialistas, kuriam padeda įstaigos personalas. Gydytojas, siunčiantis pacientą į kitą gydymo įstaigą, privalo užpildyti siuntimą.

IX. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ
SPRENDIMO TVARKA

9.1.    Kilus ginčui ar konfliktui tarp įstaigos darbuotojų ir paciento, pacientas turi kreiptis į padalinio, kuriame įvyko konfliktas, vadovą.
9.2.    Konflikto neišsprendus, pacientas turi kreiptis žodžiu ir/ar raštu į įstaigos administraciją.

X. DARBŲ SAUGA

10.1.  Darbų saugos ir sveikatos organizavimo bei kontrolės funkcijas įstaigoje vykdo direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo, vadovaudamasis direktoriaus įsakymais patvirtintomis saugos darbe, priešgaisrinės saugos instrukcijomis, LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų nuostatomis.

 XI. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ
PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

 11.1.  Pacientai, atvykę į polikliniką, turimus dirbinius iš brangių metalų, brangius protezus bei pinigus saugoja patys:
11.1.1. nepalieka jų rūbinėje kabinamų drabužių kišenėse,
11.1.2. nepalieka be priežiūros prie gydytojo ir procedūrų kabinetų,
11.1.3. laukdami prie gydytojo ir procedūrų kabineto nepalieka jų saugoti kitiems pacientams,
11.1.4. daiktus saugo uždaruose krepšiuose, rankinėse.
11.2.  Jei Pacientas pageidauja, prieš atliekant tyrimus, kurių metu tikėtinas sąmonės sutrikimas, paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai registruojami ir saugomi Poliklinikoje tokia tvarka:
11.2.1.   poliklinikos darbuotojas, kuris atliks procedūrą, sudaro paciento su savimi turimų vertybių sąrašą dviem egzemplioriais (laisva forma), po kiekvienu egzemplioriumi pasirašo sąrašą sudaręs Poliklinikos darbuotojas ir pats pacientas;
11.2.2.   vienas sąrašo egzempliorius atiduodamas pacientui, o kitas dedamas į voką kartu su sąraše išvardintomis vertybėmis, bei vokas užklijuojamas, užantspauduojamas ir dedamas į buhalterijoje esantį seifą;
11.2.3.   po procedūros Pacientui grąžinamas vokas, kurį Pacientas atplėšia gydytojo ir dar vieno poliklinikos darbuotojo akivaizdoje, patikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo tame sąraše, kad vertybes atgavo;
11.2.4.   paciento pasirašytas sąrašas įklijuojamas į paciento medicininę kortelę ir joje saugomas.
11.3.  Sutrikus paciento būklei, kurios metu prarandama sąmonė, paciento brangių daiktų bei pinigų išsaugojimu rūpinasi medicinos darbuotojai, prie kurių ši būklė išsivystė.
11.4.  Prieš perduodant daiktus saugoti, sudaromos brangių daiktų bei pinigų sąrašas dviem egzemplioriais. Kiekvieną egzempliorių pasirašo: vertybes perimantis poliklinikos (kasos) darbuotojas ir slaugytoja ar gydytojas. Medicinos darbuotojui paliekamas vienas sąrašo egzempliorius, o kitas kartu su saugojimui atiduodamais daiktais bei/ar pinigais dedamas į voką, kuris užklijuojamas bei antspauduojamas ir paliekamas saugoti poliklinikos kasoje.
11.5.  Paciento būklei tapus kritiškai arba pacientui mirus, medicinos personalas turi teisę paimti iš paciento rastus pinigus, vertingus daiktus saugojimui. Prieš perduodant saugoti brangius daiktus, sudaromas brangių daiktų bei pinigų sąrašas, kurį pasirašo slaugytoja/ vyresnioji slaugos administratorė ir gydytojas. Saugojimui daiktai ir sąrašas perduodami aukščiau nurodyta tvarka.
11.6.  Pagerėjus paciento būklei, kurios metu buvo tam tikro laipsnio sąmonės sutrikimas ir pacientui pareikalavus, brangūs daiktai bei pinigai grąžinami pacientui. Pastarasis personalo akivaizdoje atplėšia voką, patikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo sąraše, jog vertybes gavo.
11.7.  Pacientui mirus, mirusio paciento atstovams (pateikus giminystę įrodančius asmens dokumentus) pareikalavus, brangūs daiktai bei pinigai grąžinami paciento atstovui. Pastarasis personalo akivaizdoje atplėšia voką, patikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo sąraše, jog vertybes gavo. Paciento atstovo pasirašytas sąrašas įklijuojamas į asmens sveikatos istoriją ir joje saugomas.
11.8.  Kilus ginčui dėl brangių daiktų bei pinigų saugojimo bei grąžinimo, pacientas/paciento atstovas privalo kreiptis į poliklinikos administraciją.

XII. INFORMACIJOS TEIKIMAS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS

12.1.  Informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams tikslas – visuomenės informavimas ligų, traumų prevencijos klausimais.
12.2.  Viešosios informacijos rengėjai, atvykę į įstaigą, privalo užsiregistruoti raštinėje, įstaigos vadovo vardu užpildyti prašymą, kuriame turi nurodyti informacijos rengimo tikslą, bei raštu pateikti tiksliai suformuluotus klausimus.
12.3.  Informacija viešosios informacijos rengėjams teikiama laikantis Visuomenės informavimo įstatyme numatytų terminų, t. y. informacija, kuriai paruošti nereikia kaupti papildomų duomenų, pateikiama ne vėliau kaip per vieną darbo dieną, o informacija, kuriai paruošti reikia kaupti papildomus duomenis, – ne vėliau kaip per savaitę.
12.4.  Įstaigos darbuotojai pastebėję, kad viešosios informacijos rengėjai iškraipė perduotos informacijos turinį, privalo apie tai informuoti įstaigos vadovą.
12.5.  Įstaigos vadovas paruošia ir išsiunčia viešosios informacijos rengėjui motyvuotą prašymą paneigti klaidingą informaciją.

____________________

Atnaujinimo data: 2017-08-01